Obchodní podmínky CNC Komponenty ELECTROCOMP
resized_sídlo

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
Luboš Brabec ELECTROCOMP
se sídlem Pomezí 214, PSČ 569 71
identifikační číslo: 656 89 828
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cnckomponenty.
cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Luboš
Brabec ELECTROCOMP, se sídlem M.Bureše 817. Polička 572 01 , identifikační
číslo: 656 89 828 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cnc-komponenty.cz , a to
prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání
webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.cnc-komponenty.cz (dále jen
„webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují
na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

1/10
1.6.UŽIVATELSKÝ ÚČET
1.7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní
obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo
z webového rozhraní obchodu.
1.8. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této
povinnosti ze strany kupujícího.
1.10. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
1.11. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
1.12. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
1.13. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,
a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje
zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje
zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen
uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
1.15. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením

2/10
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
1.16. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
1.17. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen
„elektronická adresa kupujícího“).
1.18. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
1.19. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
1.20. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména
s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních
podmínek).
1.21. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

3/10
na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
1.22. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.23. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese M.Bureše 817, Polička 572 01 ;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100212923 / 2010 , vedený
u společnosti Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ;
bezhotovostně platební kartou;
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
1.24. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.
1.25. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
1.26. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
1.27. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.18), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu.
1.28. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
1.29. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

4/10
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
1.30. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1.31. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož
i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na
dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich
originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
1.32. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.31 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
1.33. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.32 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pracovních dnů
od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší
povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši
Kč (slovy: korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní
ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody
vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy
škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené
a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
1.34. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 1.33 obchodních podmínek
je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění,
zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
1.35. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.32 obchodních podmínek vrátí prodávající
kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti
(10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 1.34 obchodních podmínek,
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní

5/10
cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
1.36. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno
či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody
jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní
pokutu dle čl. 1.33 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.37. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.38. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.39. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží
při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 25 Kč
(slovy: dvacetpět korun českých) denně a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
1.40. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
1.41. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala
všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu
zásilky nemůže být brán zřetel.
1.42. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky
prodávajícího.
1.43. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
1.44. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně
záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz )
Sokolská 23, 120 00 Praha 2
tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
6/10
(zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
1.45. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,
zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost
a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem
popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů,
je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který
prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
1.46. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen
„rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez
zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný,
může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To
neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor
s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti
(6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí,
pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
1.47. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady,
které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Na
použité zboží se poskytuje záruka 1 rok na skryté vady.
1.48. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny
M.Bureše 817, Polička 572 01 .
1.49. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.50. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.51. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové
rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.
Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení
nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
1.52. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,

7/10
programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz
webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu,
který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho
určením.
1.53. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
1.54. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku
zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu
s jejich určením.
1.55. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
1.56. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.57. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.58. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
prodávajícímu.
1.59. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
změně ve svých osobních údajích.
1.60. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.61. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
1.62. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen

8/10
o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat
písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
1.63. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou,
prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li
prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad
pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího
obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
1.64. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
1.65. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
1.66. DORUČOVÁNÍ
1.67. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském
účtu.
1.68. Zpráva je doručena:
 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna
certifikátem,

9/10
 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
převzetím zásilky adresátem,
 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též
odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj
zásilku převzít) zásilku převzít,
 v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím
lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené
zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v
případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
1.68.1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
1.69. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.
1.70. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.
1.71. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
1.72. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
1.73. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování M.Bureše 817, Polička 572
01 , adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 777 814 327 .
V Poličce dne 12.10.2015

1.74. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

1.75. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz )
Sokolská 23, 120 00 Praha 2
tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
10/10


O prodejci
Kontakt
   
© ALLROUNDER